Natisni to stran

Uspešen zaključek demo projekta Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (PD-DEUP) – TECES koordinator projekta

28.09.2020

Uspešno je bil zaključen razvojno demonstracijski projekt »Demonstracija celostnega Energetskega UPravljanja (DEUP)«, s katerim se je potrdilo, da vpeljava sistemov upravljanja ni samo tehnološko zanimiva, temveč tudi ekonomsko upravičena.

Projekt tudi dokazuje, kako lahko konzorcij vodilnih javnih in zasebnih podjetij v Sloveniji, s komplementarnimi znanji, razvije skupne rešitve, ki so konkurenčne najnaprednejšim storitvam na svetovnem trgu.

V TECES smo ponosni na našo vlogo v projektu DEUP, saj smo bili del projekta ves čas; od razvoja idejne zasnove in partnerstva, priprave predloga projekta na javni razpis, odobritve financiranja, izvajanja projekta do njegovega uspešnega zaključka. Sicer ne kot partnerji konzorcija, temveč kot tisti, ki smo ves čas uspešno koordinacijsko podpirali projektne partnerje pri izvajanju razvojnih aktivnostih, spremljanju napredka projekta ter doseganja zastavljenih ciljev.

Triletni demonstracijski projekt DEUP je združeval 9 slovenskih podjetij, Petrol, d.d., Ljubljana kot nosilnega partnerja, Kolektor Sisteh, d.o.o., Iskratel, d.o.o., Smartis, informacijski sistemi, d.o.o., Javno podjetje Komunala Idrija, d.o.o., Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Inštitut za vodarstvo, Solvera Lynx, d.o.o., in Slovensko industrijo jekla, d.d..

Projekt je bil usmerjen v razvoj rešitev za prožnost elektroenergetskega trga ter učinkovito spremljanje in upravljanje odjema tako v industriji, kot pri upravljalcih vodne infrastrukture. Projekt je združil v preteklosti nepovezana področja: energetsko intenzivno industrijo (jeklarsko), vodovodne sisteme, klasično industrijo ter trg z električno energijo. Z enotnim upravljanjem, povezovanjem področij in optimizacijo je bilo doseženo, da so stroškovno potratni sistemi postali rentabilni in izredno donosni.

V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:

  • razvita je bila demonstracijska platforma za upravljanje odjema v jeklarski industriji – Steelflex na lokacijah SIJ Acroni in SIJ Ravne na Koroškem,
  • razvito je bilo orodje za optimalno izrabo prožnosti na različnih segmentih elektroenergetskega trga,
  • razvit je bil aktivni FEMS (Factory energy management system) in
  • pripravljen sistem za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema omrežij KP Ptuj in KP Idrija.

Več o projektu in učinkih preberite na spletni strani nosilca projekta [ TUKAJ ]

Razvojno demonstracijski projekti predstavljajo enega izmed ključnih podpornih ukrepov države

Triletni projekt PD-DEUP se je izvajal od julija 2017 do avgusta 2020 s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), SPIRIT Slovenija in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Partnerji projekta so tudi zaradi finančne podpore države pristopili k izvajanju demonstracijskega projekta DEUP, saj je bil s tem omogočen olajšan razvoj in preizkus novih konceptov ter tehnologij v praksi. Možnost hitrejšega uvajanja in testiranja novo razvitih rešitev ter s tem pridobivanje izredno pomembnih izkušenj, predstavlja za projektne partnerje izredno konkurenčno prednost v globalnem okolju. Posebej velja izpostaviti, da skupen razvoj rešitev pospešuje tudi sklenitev dolgotrajnih razvojnih partnerstev med sodelujočimi podjetji.

Iz teh razlogov je podpora države izvajanju razvojno demonstracijskih projektov izredno pomembna ter predstavlja enega izmed ključnih inovacijskih podpornih ukrepov dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v celoti.

Vloga TECES v projektu

TECES je svojo vlogo spodbujevalca,  nosilca in koordinatorja ključnih strateških partnerstev in projektov za ustvarjanje sinergij med partnerji uspešno upravičil tudi v projektu PD-DEUP.

S svojimi izkušnjami je proaktivno sodeloval pri pripravi idejne zasnove projekta in partnerstva ter uspešno koordiniral pripravo predloga projekta na javni razpis. Po odobritvi sofinanciranja projekta s strani MGRT je svojo vlogo uspešno in učinkovito nadaljeval kot koordinator projekta ter nudil strokovno podporo nosilnemu partnerju PETROL, d.d., in ostalim partnerjem pri izvajanju projekta ter spremljanju njegovega napredka in doseganja zastavljenih ciljev.

Kar nas predvsem veseli, je to, da je ideja projekta nastala tudi na podlagi aktivnosti z našimi člani pri vzpostavljanju fokusnega področja: "Celostno upravljanje z energijo in energetsko učinkovite rešitve" in iskanju ključnih deležnikov (več na TUKAJ ).